NJU LOGO.jpg

幔游”课题组

"Rocking Mantle" Group

梁誉康
梁誉康     硕士研究生
教育经历(1)

2020.09~               南京大学,地球科学与工程学院,硕士

2016.09~2020.06  中山大学,海洋科学学院,学士

研究课题
火星陨石的岩石学和地球化学研究
个人荣誉
论文发表
电子邮箱

MG1929021@small.nju.eud.cn