RMG logo.jpg

     幔游”课题组

Rocking Mantle”Group

"Rocking Mantle" Group

Faculty


陈立辉.jpg
曾罡.jpg
刘建强.jpg
王小均.jpg

Li-Hui Chen
     Gang Zeng
     Jian-Qiang Liu
Xiao-Jun Wang

Ph.D. Students      


施金华.jpg
周中彪.jpg
张笑宇.jpg
刘晓文.jpg
张慧丽.jpg
    Jin-Hua Shi
    Zhong-Biao Zhou
    Xiao-Yu Zhang
    Xiao-Wen Liu
    Hui-Li Zhang 

MSc Students


熊巧.jpg
郑志翀.jpg
杜一凡1.jpg
成倚山.png
EV5O{OA9RY)3PYM13D(MD]N.jpg
Qiao Xiong
Zhi-Chong Zheng
Yi-Fan Du
Yi-Shan Cheng
Yu-Kang Liang

  2.png

              Jian Zhao

Ph.D.(Graduated)


曾罡.jpg
俞恂.jpg
刘建强.jpg
王小均.jpg
钟源.jpg
            Gang Zeng
        Xun Yu
Jian-Qiang Liu
Xiao-Jun Wang
      Yuan Zhong

MSc(Graduated)


薛笑秋.jpg
何叶.jpg
林蔚涵.jpg
雷祝梁.jpg

     Xiao-Qiu Xue
         Ye He
Lim Weyhern
   Zhu-Liang Lei